Gå til hovedindhold

Svalen - en selvejende institution

I Svalen arbejder mange gode kræfter sammen og alle har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende!

Indhold

  Forrige Næste

  At være selvejende institution betyder, at man er herre i eget hus. Man bestemmer selv hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på. Selveje er dermed den driftsform der sikrer, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen og dens brugere.

  En selvejende daginstitution er - i modsætning til en kommunal daginstitution - drevet af en bestyrelse, der typisk består af et flertal af forældre til børn i institutionen samt repræsentanter fra en forening eller institutionens "frivillige bagland". Det kunne være et boligselskab, et menighedsråd eller en fond. Ofte er det dette "frivillige bagland", der har skabt de fysiske rammer for den selvejende institution ved at yde økonomisk støtte til bygninger mv.

  Det er denne bestyrelse, der driver institutionen. Det vil sige ansætter personalet i samråd med den pædagogiske leder, udstikker de overordnede pædagogiske retningslinjer og træffer de økonomiske beslutninger. Personalet er altså ikke ansat af kommunen, men af bestyrelsen der som sådan derfor er arbejdsgiver. Alle beslutninger som bestyrelsen træffer, skal naturligvis ligge inden for de overordnede rammer, kommunen har opstillet.

  Således får den selvejende institution det samme budget som en kommunal institution og skal overholde de samme personalenormeringer. Men i den selvejende institution er det bestyrelsen, der prioriterer, hvor mange penge, der skal bruges til for eksempel udflugter, økologisk mad, ugentligt besøg af en musikpædagog eller renovering af legepladsen. Kommunen har dog stadig tilsynspligt med den selvejende institution.

  En selvejende institution er med andre ord en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Dog kan en selvejende institution - modsat en privat institution - ikke trække et eventuelt driftsoverskud ud af institutionen. Der er altså tale om non-profit-institutioner, der ene og alene har til formål at skabe de bedste rammer for de børn, der har deres daglige gang i institutionen. Bestyrelsen i en selvejende institution arbejder gratis.

  Forældrebetalingen i en selvejende institution er fastsat af kommunen - der også står for opkrævning og pladsanvisning - og er den samme som i kommunens egne institutioner.

  Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en såkaldt driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions eksistens. Både institution og kommune kan opsige driftsoverenskomsten, hvorved institutionen enten lukker eller overgår til kommunal drift.

  For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at der findes flere modeller for selvejende daginstitutioner afhængig af, hvor stor indflydelse hhv. forældrene og baglandet har. Ovenstående er altså en forenklet forklaring, der blot i hovedtræk ridser principperne op.